Despre noi

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R. este o organizaţie neguvernamentală, obştească, apolitică, este persoană juridică de drept privat, autonomă, cu caracter social-cultural, educativ, sportiv şi umanitar, de interes general, de utilitate publică, cu durata nedeterminată, care promovează permanent principiile deplinei libertăţi şi democraţii. Primeşte sprijinul în desfăşurarea activităţii din partea autorităţilor centrale şi locale ale puterii şi administraţiei de stat, precum şi al unor persoane fizice şi juridice.

În viziunea Asociaţiei A.P.H.R., demnitatea şi valoarea inerente fiecărui om sunt recunoscute şi respectate de la concepţie şi până la moartea naturală. Asociaţia A.P.H.R. ajută la construirea unei culturi a vieţii, văzând în fiecare existenţă un bun în sine, necondiţionat de „utilitatea” pe care aceasta o are pentru alţii sau pentru stat ori alte structuri sociale.

MISIUNEA noastră – să ocrotim copilul născut sau nenăscut, persoanele cu diferite dizabilități, de orice formă sau grad, aflate în dificultate, fără niciun fel de discriminare, până la integrarea sau re-integrarea în mediul familial și social.

OBIECTIVUL nostru final este reinstituirea protecției legale depline pentru persoanele cu dizabilităţi.

Asociatia „ A.P.H.R.”, organizaţie neguvernamentală, urmăreşte îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor dezavantajate, în special a copiilor şi a familiilor, oferind servicii sociale şi promovând practici profesioniste în asistenţă socială.

Centrul de îngrijiri medicale la domiciliu PRO MED

Centrul de îngrijiri medicale la domiciliu PRO MED este parte integrantă din Asociația Persoanelor cu Handicap din România. Ne-am decis să înființăm Centrul de îngrijri medicale la domiciliu PRO MED pentru a veni în întâmpinarea nevoilor unei categorii extinse de beneficiari, pe lângă persoanele cu dizabilități. Ne dorim să facem din lume un loc mai bun, mai curat, mai sănătos, care să ofere șanse egale tuturor persoanelor, indiferent de statut social sau posibilități materiale .

UPA Centrul Pro Vita

UPA Centrul Pro Vita este o unitate protejată autorizată reglementată conform legii 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În concordanţă cu aceste prevederi, orice companie sau instituţie care numără peste 50 de salariaţi are obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi sau să plătească o taxă de solidaritate reprezentând 50% din salariul de bază minim brut pe ţară înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap.

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R. funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 39 / 31.01.2000, modificată şi completată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 25 iulie 2005.

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R.  cu sediul social in Iasi, str. Piata Uniri, nr 5, bloc B12, scara B, partier, relati telefon fix & fax 0332-730.411, telefon mobil 0760-860-824, e-maill: aphr.iasi@yahoo.com, aphrpresedinte@yahooo.com, aphrbirousocial@yahoo.comwww.aphr-iasi.org, Facebook http://facebook.com/asociatiaaphr

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R. functioneaza in baza Hotărârei Judecătoreşti nr 34236 din data de 02.02.2010, si a  Certificatul de Inscriere al Asociatiei la grefa Judecătoriei de pe langa Judecătoria Iasi sub nr 27 / A / 16.02.2010 avand Cod Unic de Iregistrare Fiscala C.I.F.. 26553489 eliberat de D.G.F.P.J. IASI, iregistrata In Registru National de pe langa Ministerul Justitiei  sub nr  9422 / A / 2010, Operator de date cu caracter personal sub nr 17437

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R este acreditată ca furnizor de servicii sociale prin Deciziile Comisiei de Acreditare a furnizorilor de servicii sociale a judeţului Iaşi.

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R. funcţionează după următoarele principii:

 1. In baza Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asa cum a fost modificata si completata prin OUG 14 / 2007, sub indrumarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.
 2. Promovează, respectă şi garantează drepturile persoanei cu dizabilitati, stabilite in concordanţă cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1966, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum si cu celelalte acte interne si internationale in materie la care România este parte, privitoare la protectia sociala si integrarea socio-profesionala a persoanelor cu dizabilitati, la sprijinirea tratării, reabilitarii si creşterii calităţii vieţii acestora.                    


Ce înseamnă să fii persoană cu Handicap ? 

Ce înseamnă să fii persoană cu dizabilităţi vizuale?

Legendarul cerşetor orb a început să se şteargă din minţile oamenilor, dar locul său a fost luat de o imagine duală. Pe de o parte, lumea îşi imaginează că persoanele fără vedere sunt nişte genii, că lipsa vederii dezvoltă capacităţi paranormale şi o inteligenţă uluitoare, iar pe de altă parte, nevăzătorul e izolat de dorinţa socială de a-l proteja şi de credinţa populară că lipsa unui simţ te face irecuperabil şi total inutil societăţii. Asociatia îşi doreşte ca toate aceste prejudecăţi să dispară şi persoanele cu dizabilităţi să fie privite aşa cum sunt în realitate.

 

SCOPURILE ASOCIATIEI PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA (A.P.H.R) 

SCOP UMANITAR : ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R are ca principal scop crearea unui cadru organizat în care persoanele cu handicap indiferent de handicapul acestora, ca şi familiilelor, să-şi poată exprima dezideratele, să fie sprijinite în obţinerea drepturilor cetăţenesti generale şi specifice.

SCOP EDUCATIV : ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R. sprijină şi dezvoltă unităţi şcolare, centre de pregătire culturală, sportivă, educativă şi profesională, asigurând cadrul organizatoric, personalul de specialitate şi asistenţă în domeniu pentru persoanele cu handicap –  membri ai asociaţiei şi familiilor acestora, dacă este cazul.

SCOP SOCIAL : ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R. este organizaţia în care se sintetizează toate problemele sociale cu care se confruntă pe de o parte, persoanele cu handicap în încercarea de a trăi normal şi de a se integra firesc în societate, iar pe de altă parte, de a realiza normele morale şi cerinţele legale interne şi europene la care trebuie să răspundă societatea, în ansamblul ei, pentru ca persoanele cu handicap să se bucure de şanse egale şi să participe, pe măsura potenţialului uman pe care-l au, la dezvoltarea societăţii din România.

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP din ROMANIA A.P.H.R. va participa la dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de asistenta sociala pentru persoanelor cu handicap, centrate pe nevoile sociale individuale, familiale sau de grup (copii, familii sarace, persoane cu nevoi speciale, persoane in varsta, tineri, minoritati, refugiati, persoane abuzate, persoane traficate, etc.), in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenta, prezervarii autonomiei si protectiei persoanei, prevenirii marginalizarii si excluziunii sociale, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii.

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R. va dezvoltarea de programe de promovare si aparare a drepturilor si libertatilor omului, de sporire a cunoasterii si participarii civice.

ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R. va dezvoltarea de programe de servicii de asistenta sociale destinate nevoilor de dezvoltare a persoanelor cu handicap.

SCOP ECONOMIC : ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R îşi propune să folosească toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale şi umanitare, dar şi să-i sprijine pe membrii săi în acţiunile individuale de ocupare a unor locuri de muncă potrivit pregătirii şi calităţilor fiecăruia, în condiţii de retribuire corespunzătoare, pentru a reuşi în iniţiative privateproprii sau în asociere cu terţi şi pentru a beneficia de acele drepturi prevăzute de lege şi de convenţiile europene la care România este parte.

SCOP DE REGLEMENTARE: ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R. sintetizează toate normele legale interne şi internaţionale care sunt incidente cu problemele membrilor săi şi în raport cu evoluţia societăţii, cu necesităţile de viaţă care apar în diferite etape, elaborează proiecte de acte normative pe care le promovează prin ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R., prin autorităţile competente, face propuneri de modificare a normelor existente, participă la dezbaterea publică a proiectelor de legi de interes pentru persoanelor cu handicap şi elaborează norme interne pentru asigurarea unui cadru organizat de activitate în cadrul asociaţiei.

SCOP DE REPREZENTARE ŞI PROMOVARE : ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA A.P.H.R. este organizaţie care reprezintă pe membri săi în raport cu autorităţile locale şi centrale, cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici, cu unităţile culturale, sportive, de învăţământ şi, în general, cu terţii, atât în ţară, cât şi în străinătate.


În vederea realizării scopurilor sale, asociaţia, prin structurile special create, urmăreşte desfăşurarea de Servicii Sociale si de următoarele activităţi:

 1. Identificarea persoanelor cu handicap de pe raza Romaniei, îndrumarea lor conform legii pentru înscrierea ca membri ai asociaţiei;
 2. Organizarea unei evidenţe centralizate a tuturor persoanelor cu handicap din Romania;
 3. Organizarea membrilor Asociaţiei în Filiale, Sucursale şi Grupe;
 4. Sprijinirea persoanelor cu handicap în întocmirea şi depunerea dosarelor pentru obţinerea drepturilor ce li se cuvin conform legii;
 5. Identificarea în timp util a persoanelor cu handicap şi a familiilor persoanelor cu handicap care sunt temporar în dificultate, în vederea acordării de asistenţă şi ajutor;
 6. Acordarea de asistenţă acelor persoane cu handicap care sunt supuse procedurilor de reevaluare a dosarelor, cu scopul de a contribui la soluţionarea corectă şi legală a situaţiei lor;
 7. Sprijinirea persoanelor cu handicap şi a familiilor acestora, lipsiţi temporar de o locuinţă corespunzătoare pe baza îndeplinirii criteriilor de prioritate stabilite prin decizia Consiliului Director al Asociaţiei;
 8. Organizarea de locuinţe protejate pentru tinerii încadraţi in muncă sau pentru persoanele cu handicap aflaţi în situaţii deosebite, case de odihnă şi cămine pentru bătrâni;
 9. Asistenţa şi sprijinul concret pentru minorii persoanelor cu handicap, din familii de personae cu handicap sau nevoiase sau urmaşi ai persoanelor cu handicap decedaţi, pentru înscrierea la şcoli speciale şi de formare profesională la diferite nivele, pentru adaptarea la sistemul educaţional;
 10. Sprijinirea participării membrilor săi la manifestări culturale, educaţionale, sportive şi de agrement, interne şi internaţionale;
 11. Militarea pentru crearea unor centre de readaptare, reabilitare şi recalificare profesională pentru persoanele cu handicap;

 


Scopurile Asociaţiei A.P.H.R. au ca obiectiv principal facilitarea accesului independent la educatie, informare si angajare pentru persoanele cu deficienţe de vedere din Romania din care enumeram doar cateva obective.

 1. De a promova şi contribui la ajutorarea persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi cumulate;
 2. Formarea şi cultivarea opiniei publice în legătură cu problemele persoanelor cu dizabilităţi vizuale;
 3. Controlul şi supravegherea exercitării profesiei de maseur si balneofizioterapeut cu deficienţe vizuale;
 4. Promovarea drepturilor şi intereselor profesionale ale membrilor săi, apărarea demnităţii, onoarei, libertăţii şi independenţei profesionale a maseurilor si balneofizioterapeuţilor cu deficienţe vizuale în exercitarea profesiei;
 5. Elaborarea si iniţierea de programe ştiinţifice pentru maseuri si balneofizioterapeuţi.
 6. Colaborarea cu persoane juridice similare, din ţară sau străinătate.
 7. Misiunea Asociaţiei este aceea de a facilita accesul nemijlocit la informaţie, educaţie şi angajare pentru persoanele cu deficienţe de vedere din România. Serviciile oferite de noi au ca scop dobândirea unei cât mai mari independenţe pentru aceste persoane.
 8. Cu ajutorul echipamentelor şi softurilor asistive un orb poate să lucreze la un computer, să acceseze Internetul, să citească o carte în format electronic sau să desfăşoare o muncă similară cu o persoană văzătoare.
 9. Prin serviciile noastre noi le asigurăm suportul necesar pentru a se informa în orice domeniu sau pentru a urma orice formă de învăţământ.
 10. Asociatia va derula multe proiecte de pionierat în domeniul asistenţei persoanelor cu deficienţe de vedere, dintre care menţionăm:
  • Organizarea de cursuri adresate persoanelor cu handicap vizual, elevilor şi profesorilor nevăzători privind utilizarea computerelor prevăzute cu tehnologii de acces
  • Inregistreaza in format audio manuale scolare, cursuri pentru invatamantul scolar, liceal, universitar, carti de specialitate pentru a-i ajuta pe nevazatori in profesia lor, carti fundamentale din literatura nationala si internationala.
  • Realizează cărţi in format electronic.
  • Adapteaza filme pentru nevazatori adaugandu-le descriere audio.
  • Gazduieste prima listă de discutii prin email a nevazatorilor din Romania.
  • Editeaza reviste, pliante etc si web, CD audio pe compact disc.
  • Sustine, la cerere, cursuri de informatica si de utilizare a echipamentelor special adaptate
  • Facilitează obtinerea de către persoanele cu handicap, membrii Asociatiei, şcolilor, liceelor de nevazatori a echipamentelor informatice special adaptate.Asigură asistentă pentru şcolile, organizatiile nevazatorilor, cât si persoanelor individuale in achizitionarea, configurarea si utilizarea echipamentelor special adaptate pentru persoanele cu deficiente de vedere.
  • publicatii;
  • asistenta privind achizitionarea si configurarea tehnologiei de acces pentru nevazatori;
  • cursuri de initiere in utilizarea computerelor prevazute cu tehnologie de acces;
  • cursuri de orientare si mobilitate cu ajutorul bastonului alb;
  • productie filme cu descriere audio pentru nevazatori;
  • accesibilizare cursuri, manuale carte stiintifica;
  • alte proiecte si programe de Asistenta Sociale oferite nevazatorilor;
 11. Organizarea de cursuri de orientare cu ajutorul bastonului alb.
 12. Sprijinirea tratarii, reabilitarii, educatiei si instructiei copiilor si tinerilor cu handicap fizic, precum si imbunatatirea generala a conditiilor lor de viata.


În realizarea scopurilor sale Asociaţiei A.P.H.R. urmăreşte urmatoarele obiective:

 1. Oferirea de ajutor persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi asociate, în vederea dezvoltării unei vieţi independente;
 2. Accesibilizarea transportului în comun, a instituţiilor, a străzilor, şi a locurilor publice, a serviciilor informaţionale, a activităţilor destinate petrecerii timpului liber;
 3. Educarea persoanelor cu dizabilităţi vizuale şi asociate în scopul pregătirii pentru integrare;
 4. Educarea populaţiei (fără sau cu alte dizabilităţi decât cele de vedere) şi a familiei persoanelor cu dizabilităţi vizuale în scopul deschiderii (disponibilităţii) faţă de persoanele cu dizabilităţi vizuale;
 5. Acordarea de suport copiilor cu dizabilităţi vizuale din cadrul orfelinatelor, căminelor, în scopul normalizării vieţii şi a obţinerii de locuinţe;
 6. Oferirea de servicii şi ajutor persoanelor cu dizabilităţi de vedere prin cooptarea de voluntari;
 7. Facilitarea achiziţionării de obiecte adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilităţi vizuale, precum şi stimularea producerii acestui gen de obiecte în România.
 8. Stimularea angajatorilor înspre deschiderea pentru angajarea unor persoane cu dizabilităţi vizuale şi adaptarea locului de muncă la nevoile acestora;
 9. Promovarea unei imagini obiective a persoanelor cu dizabilităţi vizuale;
 10. Educarea, instruirea şi integrarea socio-economică şi profesională a persoanelor cu dizabilităţi vizuale din punct de vedere social;
 11. Organizarea şi sponsorizarea de tabere / ieşiri pentru persoane cu dizabilităţi vizuale şi însoţitorii acestora;
 12. Folosirea de profesionişti pentru a acorda asistenţă fizică, mentală şi emoţională părinţilor care au copii cu dizabilităţi vizuale.
 13. Organizarea, sprijinirea şi desfăşurarea de activităţi sociale, culturale, sportive şi religioase pentru persoanele beneficiare ale activităţi Asociaţiei;
 14. Organizarea şi participarea la simpozioane, seminarii, colocvii, expoziţii, întâlniri, conferinţe, dezbateri, cursuri şi seminarii fie singură, fie alături de alte organizaţii, asociaţii, fundaţii, precum şi orice alte manifestări pentru realizarea scopului, inclusiv prin intermediul unor programe de sine stătătoare;
 15. Colaborarea cu instituţii de stat şi private, organizaţii neguvernamentale, persoane fizice şi juridice române şi străine, în vederea realizării scopului de activitate al Asociaţiei ;
 16. Publicarea de materiale informative, realizarea de teme culturale, sociale, religioase şi de educaţie morală;
 17. Întocmirea unor proiecte de finanţare în vederea obţinerii de fonduri destinate îndeplinirii scopurilor Asociaţiei.
 18. Alte acţiuni necesare realizării scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

 

De asemenea, ne adresăm si dorim să promovăm si drepturile persoanelor cu dizabilităţi vizuale minori (copii) nevăzători :

 • promovarea sportului minţii, ŞAH-ul, în rândul copiilor nevăzători şi intenţia de a introduce acest şah ca obiect de studiu obligatoriu, cel puţin în şcolile pentru deficienţi de vedere;
 • pregătirea copiilor nevăzători sau parţial nevăzători în lucrul cu calculatorul, asistaţi de softuri specializate pentru acest domeniu;
 • socializarea copiilor din şcolile de nevăzători, să se cunoască între ei şi să lege prietenii, să înveţe să colaboreze şi să se prezinte în faţă semenilor lor fără astfel de probleme ca egali şi nu ca nişte oameni demni de milă.

Sportul minţii, ŞAH-ul, este un sport în care deficienţii de vedere pot concura foarte bine deoarece fiecare şahist, indiferent de poziţia sa, este nevoit să gândească, să urmărească si să prevadă ce va urma. Ori, ce este mai la îndemâna nevăzătorului decât să gândească. Un om care îşi crează în minte traseele pe care merge, reţine mereu detalii după care se orientează, acest tip de om se poate descurca extrem de bine în jocul de şah. Tocmai din acest motiv, ar fi extraordinar de bine să implementăm studiul şahului în şcolile pentru deficienţi de vedere.

Computerul a venit ca un suflu mondial peste întreaga lume şi deficienţii de vedere nu puteau rămâne la distanţă de acest suflu. Destul de repede după răspândirea calculatorului ca instrument de lucru personal, au început să apară softuri care redau vocal ceea ce se vede pe monitor. O mare barieră a fost trecută, un mare zid a fost spart, iar în spatele unui nume de utilizator oarecare, poate să fie foarte bine un nevăzător care, culmea, şi răspunde la mesajele instant cu viteze ameţitoare de scriere. Nu este ceva exagerat, zidul nevederii a fost spart şi cărţile pana de curând inaccesibile, au ajuns la o tastă distanţă pentru toată lumea. Ziarele, ştirile sunt la fel de utile şi accesibile tuturor, fapt pentru care computerul şi internetul sunt deosebit de importante pentru comunitatea căreia ne adresăm şi vrem ca toţi oamenii cu probleme de vedere să se descurce într-un mod cât mai onorabil cu această mare invenţie, computerul.

Lucrurile nu se opresc doar aici, căci telefoanele mobile au devenit şi ele tot mai vorbitoare şi modul de operare este foarte asemănător cu utilizarea computerului.

Fiind vorba de comunicare, de acces, de vorbire, bineînţeles că lumea virtuală are limitele ei şi socializarea este şi ea foarte importantă. Astfel, nume mai puţin sau mai mult cunoscute întră în contact direct şi învaţă unii de la alţii lucruri interesante şi utile. Să nu uităm că întâlniri în locuri interesante, cu oameni noi pot fi deosebit de agreabile pentru oricine, iar aceste întâlniri sunt un alt obiectiv al nostru.

 

CE VREM ?

Asociatia prin echipa sa tânără si dinamică doreşte ca toată lumea să se bucure de binefacerile civilizaţiei şi ale tehnologiei avansate, iar în societate să ne simţim toţi egali. Suntem siguri că, fiind uniţi, vom putea deschide porţi, vom putea întinde mâini celor care au nevoie de ele, vom putea construi punţi, bazate pe încredere reciprocă şi pe determinarea de a lupta cu perseverenţă pentru atingerea obiectivului dorit.

 

CE DORIM ?

Am vrea ca oamenii să înţeleagă că în lume aproape totul e posibil, doar cu puţină bunăvoinţă şi mici eforturi din partea tuturor, iar realitatea poate fi mai uşor înfruntată atunci când există minimum de confort şi adaptare pentru nevoile speciale.

Ne propunem ca în perioada imediat  următoare , respectiv până la finele anului 2010, să ajungem la un număr de 200 de membri  activi, iar până la sfârşitul anului 2011, să avem 1000 de membri.

 

Ce urmăreşte Asociatia prin Departamentul de Asistenta pentru persoanele cu handicap vizual – nevăzători

Să cuprindă în rândurile sale oameni deosebiţi, cu sau fără dizabilităţi vizuale, dornici să contribuie împreună la normalizarea vieţii şi accesibilizarea societăţii persoanelor cu dizabilităţi vizuale sau cumulate.

 

CUI  NE ADRESAM ?

Grupul nostru ţintă este reprezentat de persoanele cu dizabilităţi vizuale şi cumulate, din România şi din lumea întreagă. Fiind noi înşine persoane cu dizabilităţi, înţelegem foarte bine aspectele specifice legate de acest grup, realizările obţinute deja, pe plan naţional, precum şi numeroşii paşi care urmează a fi făcuţi pentru o viaţă cât mai normală şi cât mai bine integrată în societate.

 

CURSURI

Asociatia organizează, dacă există solicitări din partea persoanelor cu deficienţe, cursuri de:

 • Limba engleză online
 • Mobilitate şi orientare
 • Alfabetul Braille
 • Asociatia va organiza cursuri de utilizare si accesare al calculatorului de catre membri Asociatiei.
 • Asociatia va organiza diferse cursuri

 

Realizarea de proiecte de cofinanţare pentru membrii Asociaţiei.

Încheierea de acorduri de parteneriat cu diferite Institutii ale Statului Roman si Institutile Internationale, Asociaţii, Fundaţii, Organizaţii, Societăţi comerciale.

 

CE SOLICITĂM :

Înscrierea dumneavoastră în Asociaţia noastră şi participarea la acţiunile Asociaţiei.

Înscrierea se va putea efectua atât la sediul central din Iasi, cât şi la filialele, sucursalele, reprezentanţele si grupele din ţară, pe măsura deschiderii acestora.

Realizarea scopurilor pe care şi le propune Asociatiei A.P.H.R. nu poate fi înfăptuită decât prin unitate, perseverenţă şi colaborare.

Pentru a deveni membru ale A.P.H.R. vă rugăm să completaţi formularele de înscriere. (datele introduse vor rămâne confidenţiale, iar completarea acestor formulere presupune acordul dumneavoastră de a ajuta la îndeplinirea scopurilor asociaţiei si in principal al d-stra )

 

CE OFERIM :

 • Acordarea de SERVICII SOCIALE
 • Dreptul la Procedurile de acordare a serviciilor  sociale
 • Dreptul la Principiile care stau la baza acordarii serviciilor de Asistenta Socială
 • Dreptul Beneficiarilor Persoanelor cu handicap
 • Dreptul la Procedurile de asigurare a confidentialitatii datelor personale
 • Asistenta Juridica Membrilor Asociatiei
 • Asitenta Sociale Membrilor Asociatiei
 • Activitati pentru timpul liber, execursii, tabere, teatru, filme, intrunirii, etc.
 • Activitati culturale, educationale, sportive  etc….
 • Cluburi unde membrii Asociatiei pot sa-si petreacă timpul liber desfasurând mai multe Activitati specifice de intruniri
 • Alte Activitati Specifice Activitatii Asociatiei si structurilor acesteia
 • Burse de Merit pentru Membri Asociatiei
 • Ajutoare materiale, Financiare sau alte ajutoare etc….. pentru Membrii Asociatiei
 • Organizarea de cursuri adresate nevăzători privind utilizarea computerelor prevăzute cu tehnologii de acces
 • Organizatia noastra oferă servicii persoanelor cu deficiente de vedere.
 • Inregistreaza in format audio manuale scolare, cursuri pentru invatamantul scolar, liceal, universitar
 • Realizeaza cărţi in format electronic.
 • Adaptează filme pentru nevazatori adaugandu-le descriere audio.
 • Gazduieste prima listă de discutii prin email a perosanelor cu handicap din Romania.
 • Editeaza reviste pliante etc….  si web, CD audio pe compact disc.
 • Sustine la cerere cursuri de informatica si de utilizare a echipamentelor special adaptate

Echipa A.P.H.R - IASI

Președinte A.P.H.R.

Bogdan Vasile Pitaru

Președintele A.P.H.R. & Consiliului director, coordonator general Activitatile A.P.H.R.

Meet Me On:
Vicepreședintele A.P.H.R.

Vasile Fecioru

Vicepreședintele A.P.H.R. & Membru Consiliului director, coordonator Activitatile A.P.H.R.

Meet Me On:
Membru al Consiliului director

Claudia Parlea

Membru al Consiliului director

Meet Me On:
Membru al Consiliului director

Viorica Pitaru

Membru al Consiliului director

Meet Me On:
Realizarea scopurilor pe care şi le propune Asociatiei A.P.H.R.
nu poate fi înfăptuită decât prin unitate, perseverenţă şi colaborare.